понеделник, 15 септември 2014 г.

Български винени сортове


Мавруд е много стар и вероятно най- популярният  местен сорт, отглеждан главно в областите на Асеновград, Пловдив, Пазарджик. Виното произведено от Мавруд е наситен рубинено лилав цвят и има отличен вкус. Има ясно изразена богата текстура и пищен аромат със силни нюанси на зрели горски плодове и подправки. Най-добрите сортови вина се развиват много добре в дъбови бъчви с мощен, комплексен аромат и плътен добре балансиран вкус.
Mavrud  is very old end probably the most famous  local variety grown mainly in the areas of Asenovgrad, Plovdiv, Pazardzhik. Wine produced from Mavrud is a saturated ruby purple and has an excellent flavor. It has a pronounced rich texture and a luscious aroma with strong overtones of ripe berry and spices. The best quality varietal wines develop very well in oak barrels with a powerful, complex aroma and a full bodied well-balanced flovour.
Рубин е местен хибриден сорт, създаден в петдесетте години на 20-ти век във Института по Лозарство и Винарство в Плевен чрез кръстосване на два други сорта - Небиоло и Сира. Препоръчва се за Южните  и Източни лозарски райони . Вината от Рубин имат дълбок цвят и плътен вкус с мек послевкус. Ароматът им е интензивен, плодов, с нотка на къпини, боровинки и теменужки. Вината имат добър потенциал за стареене.

Rubin this local variety is a hybrid red wine selected in fifties of the 20th century in the Wine and Viticulture Institute I Pleven by cross fertilization from two varieties- Nebbiolo and Syrah. It is recommended for the South and the Eastern wine-producing regions.Its wines have a deep color and a full-bodied flavor with a soft aftertaste. Its aroma is intense, fruity, with a hint of blackberry, blueberry and violets. The wines have good ageing potential.
Широка Мелнишка Лоза е местен червен сорт, който вирее само в района на Мелник, Петрич и Сандански. Оцветяването на виното е средно дълбока, със зряла череша и билкови аромати, и в присъствието на дъб развива нотки на тютюн и кожа. Вкусът на младото вино е свеж, с изразени танини.
Shiroka Melnishka/ Broad-Leaved Melnik Vine is local red variety which grows only in the regions of Melnik, Petrich and Sandanski. The colouring of the wine is medium deep with ripe cherry and herbal aromas, and in the presence of oak it develops undertones of tobacco and leather. The flavor of the young wine is fresh, with pronounced tannins.
Ранна Мелнишка Лоза или още Мелник 55 е хибриден винен сорт лоза, създадена през 1955 г. с кръстосване на Широка Мелнишка Лоза със смесен прашец от френските сортове Дюрив, Журнасон и Валдиге. Гроздето узрява около 20-25 септември. Висок темп на растеж, висока плодовитост.Иизползва за производството на вина с интензивен рубинен цвят, богат аромат и потенциал за стареене.
Ranna Melnishka Loza/ Early Melnik  or Melnik 55 is a hybrid wine grape variety created in 1955 a cross of Broad-Leaved Melnik with a mixed pollen of the French varieties of Durif, Jurancon, Valdiguie.the grapes ripen about 20-25 September. High growth rate, high fertility. The variety is used for the production of wines with an intense ruby colour, rich aroma and a potential for ageing.
Гъмза е местен червен сорт, който се отглежда предимно в северозападните и централните северни райони на Дунавската равнина. Вината имат ясен ярък цвят на малина и плодов, преобладаващо малинов аромат. Те са свежи, средно-плътни. Качеството на виното зависи от реколтата и подрайона, където се отглеждат гроздето, но най-добро качество вина от Гъмза могат да бъдат  намерени в района на Видин и Плевен.
Gamza is a local red variety cultivated mostly in the north-western and central northern regions of the Danubian Plain. Wines have a clear bright raspberry colour and a fruity, prevailingly raspberry aroma. They are fresh, light-bodied. The wine quality is dipendet on the vintage and the sub-region where the grapes are grown but the best- quality Gamza wines can by found in the region of Vidin and Pleven.
Букет е червен винен сорт лоза, създаден през 1951 г. в експериментална лозе в близост до град Септември при кръстосването на Мавруд и Пино Ноар. Гроздето има подходящо съдържание на захари и киселини, екстрактни и багрилни вещества за получаване на  интензивно оцветени, достатъчно алкохолни и с добре балансиран приятен вкус, сухи и десертни вина.
Buket/ Bouquet is a red wine grape variety selected in 1951 in an experimental vineyard near the town of Septemvri through the crossing Mavrud and Pinot Noir. It is characterized by good sugar content and acidity; Its extract and colour composition are suitable for intensively coloured dry and dessert wines with decent alcohol content and a well-balanced, pleasant teste.
Руен е червен винен сорт грозде, селектиран в НПК "Г.Димитров", гр.Пловдив, чрез кръстосване на сортовете Широка мелнишка лоза и Каберне Совиньон.Средно зреещ сорт : узрява между 15 и 20 септември. Неустойчив на гъбични заболявания. Получените от сорта трапезни вина са тъмночервени, екстрактивни, свежи, с хармоничен вкус.
Ruen/Rouen is a red wine grape variety selected in PPC "Georgi Dimitrov", Plovdiv, by crossing varieties Broad Leave Melnik Vine and Cabernet Sauvignon.
Medium maturing variety: mature between 15 and 20 September. Not resistant to fungal diseases.
 The resulting variety of table wines are dark red, extractive, fresh, with harmonious taste.
Червен Mискет е стар български сорт, отглеждан в цялата страна. Това е бял сорт грозде с розов цвят на кожата. Той е и с най-висока устойчивост на студ. Има под-сортове които обикновено носят наименованието, най-известните от тях са  Карловски мискет и Сунгурларски мискет, отглеждани в две отделни винарски региона на България. Вината, произведени от Червен Мискет имат ясен сламено-жълт цвят. Ароматът на вината обикновено е букет от билкови нюанси, дюля, мед и рози. Червен Мискет също може да се консумира и като трапезно грозде.
Cherven Misket/ Red Misket is an old Bulgarian variety, cultivated all over the country. This is a white grape variety with pink colour of the skin. It is most highly resistant to cold.  There are a sub-varieties typically named after the appellation, best known of them are the Karlovski Misket and Sungurlarski Misket, grown in two distinct wine regions of Bulgaria.  The wines made from Red Misket  have clear straw-yellow colour. Its aroma is a bouquet of herbal nuances, quince, honey and roses.  Red Misket can also be consumed as table grapes.
 
Димят е стар, типично български сорт бяло грозде, използвано за производство на сухи бели вина, както и за ароматни вина и ракии. Развива плодов аромат с нотки на узрели праскови. Неговият вкус е мек с приятна свежест. Димят расте най-добре в региона на Стара Загора, Шумен и в района на Черноморието.
Dimyat  is an old, typical Bulgarian white grape used for production of dry white wines as well as aromatic wines and brandies. It develops a  fruity aroma with hints of ripe peach.  Its flavor is mild with a pleasant freshness. It grows best in the region of Stara Zagora, Shumen and on the Bleack Sea coast.